Julius hjärta har krossats. Kärleken må ha flytt men vän-
nerna finns kvar och genom dem får han jobb på Anders-
sons tivoli. Under tvivelaktiga arbetsförhållanden och
bland samhällets utstötta själar, jobbar de sig genom
stadsfestivaler och marknader, i navet av den svenska
sommarens nöjesindustri.

Där människor och pengar finns i omlopp, där finns tivo-
lit. Svarta pengar snurrar runt i takt med chokladhjul och
karuseller och vännerna tänker inte gå lottlösa.

Med en blandning av uppror, mod ochuppfinningsri-
kedom ägnar de sig åt aktiv fördelningspolitik. Men
Julius har hamnat i en destruktiv spiral som kan kom-
ma att få större konsekvenser än han kunnat ana. Det
måste få ett slut.

Bollkastaren är en arbetarroman skriven av och för da-
gens unga arbetarklass. I massarbetslöshetens kölvatten
lever en stor mängd ungdomar i det etablerade samhäl-
lets utkant. De pendlar mellan arbetslöshet, studier och
kortvariga anställningar, ofta med usla anställningsvill-
kor.
Bollkastaren är för dem.

Beställa Bollkastaren